Oferta

Psychoterapia indywidualna

realizowana w ujęciu psychodynamicznym, dla osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym, kryzysie w relacji partnerskiej, zmagających się z zaburzeniami nerwicowymi (lęk, objawy związane ze stresem, objawy pod postacią somatyczną), zaburzeniami nastroju (depresja), żałobą, zaburzeniami osobowości oraz dla osób z doświadczeniem traumy i zmagających się z przewlekłym schorzeniem somatycznym. To odbywający się poprzez rozmowę proces leczenia – czyli proces zmiany, redukcji cierpienia psychicznego – oparty m.in. na analizie struktury mechanizmów wewnętrznych osoby oraz jej wczesnych doświadczeń.  Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny i służą podjęciu kontraktu na psychoterapię.

Cena: 130 zł  / spotkanie trwające 45-50 min.

Psychotherapy and counselling in English

for foreigners living in Poland who experience:
aculturation crises, anxiety, psychosomatic symptoms, depression, personality disorders, stressful life events, relationship difficulties, and for those, who just think: “something is wrong with me”. I am working in psychodynamic approach, rooted in the relation with object theories and the attachment theories.

Fee: 130 PLN / meeting which lasts 45-50 min.

Psychoterapia młodzieży

dla młodych osób między 15 a 18 rokiem życia,  przeżywających trudności w kontaktach społecznych, nieśmiałość, konflikty w relacjach z rodziną, doświadczających objawów lękowych, psychosomatycznych, depresyjnych, trudności ze snem. To oparty na dialogu terapeuty z pacjentem proces leczenia, ale też rozwoju i wewnętrznego wzmocnienia. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny, w których rozmawiam z nastolatkami i rodzicami, co służy podjęciu kontraktu na psychoterapię samego/samej nastolatka/ki.

Cena: 130 zł  / spotkanie trwające 45-50 min.

Terapia szkoleniowa

to psychoterapia własna dla osób będących w trakcie całościowego szkolenia w psychoterapii lub absolwentów szkoleń w psychoterapii będących w drodze do certyfikatu; ten rodzaj pogłębionego doświadczenia może być uzupełnieniem/kontynuacją pracy podejmowanej w ramach grupy self-experience oraz daje okazję osobistego rozwoju, poznawania indywidualnych uwarunkowań w pracy terapeutycznej.

Cena: 120 zł  / spotkanie trwające 45-50 min.

Poradnictwo psychologiczne

dla dorosłych i młodzieży, obejmuje zwykle krótkoterminowy cykl spotkań skoncentrowany na identyfikacji problemu, w tym kryzysu rozwojowego, analizie zasobów osobistych, możliwości korzystania z sieci wsparcia i dalszych form pomocy specjalistycznej w zakresie zdrowia psychicznego. Metoda pracy opiera się w znacznej mierze na psychoedukacji i oddziaływaniu „tu i teraz” w celu wprowadzenia doraźnej pomocy i ulgi w doświadczanych trudnościach, ale nie realizacji zmiany opartej o wgląd i pogłębioną analizę  osobowości.

Cena: 130 zł  / spotkanie trwające 45-50 min.

Diagnoza psychologiczna

to badanie oparte o wywiad i zastosowanie wystandaryzowanych narzędzi diagnozy psychologicznej  (testy, kwestionariusze) w zakresie: sprawności funkcji intelektualnych (tzw. testy inteligencji) młodzieży i osób dorosłych; osobowości osób dorosłych; zasobów psychologicznych. Ilość spotkań w celu dokonania diagnozy waha się między 2-3.

Cena:  150-390 zł